سلامت اجتماعی و جامعه سالم

سلامت اجتماعی و جامعه سالم

سلامت اجتماعی و جامعه سالم

انسان موجودی اجتماعی است و ارزش‌های اجتماعی در طول زندگی آدمی به تدریج به صورت هنجارهای اجتماعی در می‌آیند و با رعایت‌کردن آنها جامعه نظم می‌پذیرد.گاهی نیز افرادی به مقابله با این هنجارها می‌پردازند و شرایط برای بروز انحرافات اجتماعی فراهم می‌شود. بنابراین در هر جامعه‌ای قواعد عرفی و مدونی برای رعایت هنجارها وجود دارد تا از این طریق نظارت و کنترل اجتماعی صورت گیرد، این کنترل‌ها هم از طریق دستگاه‌های انتظامی، اجرایی و نظامی اعمال می‌شود. اما برای پیشگیری از جرم و انحرافات اجتماعی وجود فاکتورهای سلامت در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی از ملزومات اصلی است.
جامعه سالم هدف هر مکتب فکری و دینی است ماهیتی کلی دارد، یعنی برای ساخت یک جامعه سالم باید مجموعه ای از عوامل موثر در فرآیند به شیوه ای آگاهانه عمل کنند تا بتوان سیستم جامعه را یک سیستم سالم نامید. امنیت، رفاه و پیشرفت از مشخصه های یک جامعه سالم هستند، اداره جامعه و ایجاد محیط اجتماعی مطلوب باید کارشناسانه انجام شود و پارامترهای موثر آگاهانه تحلیل شوند، جامعه سالم پدیده ای است برگرفته و وابسته به عملکرد افراد و ساختارهای جامعه، اگر نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه مبنای اصولی و استاندارد داشته باشند و قوانین حقوقی و قضایی ساختاری مشخص در برخورد با متخلفان و جرایم اجتماعی داشته باشند و همچنین از حقوق افراد و نهادهای جامعه حمایت شود محیط سالم اجتماعی شکل خواهد گرفت.
بنابر تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت عبارت است از : « رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی» این درحالی است که سلامت اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه در جامعه محسوب می‌شود. برای کاهش بروز جرم باید سبک زندگی افراد تغییر کند.
اگر ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع یک ارزیابی مثبت باشد ما دیگر شاهد بروز انحراف نخواهیم بود و بالعکس، فرد به مرحله پذیرش در اجتماع و مشارکت سوق داده می‌شود و چنین رفتاری است که جامعه را در مقابل هرگونه جرم و انحراف اجتماعی واکسینه می‌کند.

گردآوری: دکتر فرهاد رجب پور صنعتی

طراحی سایت

Powered by keepvid themefull earn money